teamspirit

samen werken aan doelen

Senior Adviseur Corporate Finance

Als Senior Adviseur Corporate Finance stel je waarderingsrapporten en complexe adviezen op en je bemiddelt bij fusies en overnames.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Senior Adviseur Corporate Finance richten zich op advieswerkzaamheden op het gebied van corporate finance. Je stelt waarderingsrapporten en complexe adviezen op en bemiddelt bij opdrachten op het gebied van fusie en overname.

Als Senior Adviseur Corporate Finance ben je medebudgetverantwoordelijk en zorg je samen met de Vennoot voor de praktijkontwikkeling. Je bespreekt (eventueel samen met de Vennoot) de uitgevoerde opdrachten en je bent aanspreekpunt voor de cliënt en alle medewerkers van de organisatie op het gebied van corporate finance.

De Senior Adviseur Corporate Finance draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Je ondersteunt de leiding en je hebt een voorbeeldrol. De focus ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. Hierbij staat de kwaliteit van het werk altijd voorop. De werkzaamheden zijn met name begeleidend en adviserend van aard.

De Senior Adviseur Corporate Finance ontlast de Vennoot door ook een aantal management- en kantoortaken op zich te nemen en door intern mede aanspreekpunt voor het personeel te zijn. De Senior Adviseur Corporate Finance kan (mede-)tekeningsbevoegd zijn en levert een toegevoegde waarde voor de organisatie op strategisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en commercieel terrein.


Wat houdt de functie Junior Adviseur Corporate Finance in?


Planning

Als Senior Adviseur Corporate Finance bepaal je zelf de uit te voeren werkzaamheden. Je stelt teams samen en zorgt ervoor dat deze volgens de opgegeven tijdsbesteding werken.


Corporate finance

Je werkt als Senior Adviseur Corporate Finance vraagstukken uit op het gebied van waardebepaling en financiering. Je maakt bedrijfs- en marktanalyses en voert searchwerkzaamheden uit. Je stelt informatie- en financieringsverslagen op en je benadert potentiële overnamekandidaten en kopers.

Binnen de organisatie ben jij het aanspreekpunt voor corporate finance en ben je verantwoordelijk voor de cliëntcontacten. Je stelt (concept)zoekprofielen op en maakt deze klaar voor verspreiding in het eigen netwerk. Je voert diverse vormen van desksearch uit en probeert aan de hand van informatie van collega overnamebemiddelaars een match met cliënten te maken. In voorkomende gevallen stel je een long list van overnamekandidaten op en maak je vervolgens een short list.

Als Senior Adviseur Corporate Finance bemiddel je bij opdrachten op het gebied van fusie en overname van ondernemingen. De bevindingen leg je vast in aantekeningen. Hierbij hou je rekening met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn.

Je bent verantwoordelijk voor een goede dossiervorming en -beheer. Je verzorgt declaraties en bijbehorende correspondentie en zorgt voor een correcte financiële afwikkeling. Je bent budget- en planningsverantwoordelijk voor de opdracht en onderneemt desgewenst actie. Je biedt vaktechnische ondersteuning en evalueert met de teamleden de uitvoering van de opdracht.


Kwaliteit en innovatie

De Senior Adviseur Corporate Finance streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je levert proactief een bijdrage aan nieuwe producten/diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche. Je stelt een actieplan op voor bestaande en toekomstige (advies)producten en -diensten.

Management- en kantoortaken

Als Senior Adviseur Corporate Finance ben je verantwoordelijk voor:

 • bewaking van de productiviteit en de kantoorplanning

 • naleving van procedures uit het kwaliteitshandboek

 • naleving van overige regels en richtlijnen

 • een goede uitstraling en presentatie van het kantoor

Je neemt deel aan het managementoverleg en verzorgt en initieert het vaktechnisch overleg. Je levert ook een bijdrage aan beleidsontwikkeling en de kantoorcultuur.


Hoe ga je om met cliënten?

Je weet wat er speelt bij de cliënt en handelt proactief. Je stelt complexe corporate finance adviezen op en bespreekt deze met de cliënt, eventueel samen met de Vennoot. Je kunt op breed vlak adviseren over vakinhoudelijke complexe thema’s. Je reviewt adviezen van collega’s.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met de Vennoot. Je acquireert opdrachten bij nieuwe cliënten en je bent medeverantwoordelijk voor omzetverhoging binnen je eigen cliëntenportefeuille. Je bent ook medeverantwoordelijk voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen. Je bouwt een eigen relatienetwerk op, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je stelt ook een commercieel actieplan op voor bestaande en toekomstige cliënten.

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je (eventueel) met de Vennoot waarbij je uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.

Je levert een bijdrage aan offertes en je bent op de hoogte van alle diensten en producten. Deze bied je actief aan bij (toekomstige) cliënten. Je neemt deel aan externe activiteiten (bijvoorbeeld: lezingen, seminars, docentschappen, publicatie van artikelen, lidmaatschap van businessclubs, commissies en verenigingen).


Wat is de positie van de Senior Adviseur Corporate Finance in de organisatie?

Je legt als Senior Adviseur Corporate Finance verantwoording af aan de Vennoot. Je geeft leiding aan het Corporate Finance team. Je controleert de werkzaamheden van medewerkers en levert input voor de HR-gesprekkencyclus.

Je coacht ook medewerkers, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Samen met de Vennoot hou je werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Senior Adviseur Corporate Finance heb je vakkennis en ben je flexibel en besluitvaardig. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid, cliëntgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een strategische visie, overtuigingskracht en je bent commercieel ingesteld. Je hebt organisatievermogen en kunt leiderschap tonen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming, goed kunt samenwerken en waarde hecht aan respect en integriteit.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

 • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van je leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

 • Je informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor.

 • Je signaleert kansen voor de organisatie, onderneemt doelgerichte actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.

 • Je speelt goed in op de behoeften van cliënten. Je bent een goede gesprekspartner en je kunt je ook volledig onafhankelijk van de cliënt opstellen.

 • Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers, oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

 • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit. Dit geldt voor jezelf én voor het team.

 • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.

 • Je levert een zichtbare bijdrage aan beleidsontwikkeling, bepaalt mede de visie van de organisatie en draagt deze op een goede wijze uit.

 • Je levert een goede bijdrage aan de toebedeelde kantoortaken en draagt de kantoorcultuur uit.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Vennoot. In die functie beschik je over ambitie en ondernemerscapaciteiten. Je bent dan eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, dienstverlening, cliëntenportefeuille en medewerkers. Je moet wel passen in en complementair zijn aan het Vennotenteam.

Bekijk onze vacatures