accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Senior Accountant Audit

Als Senior Accountant begeleid je en review je de controleteams.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Senior Accountant richten zich op het begeleiden en reviewen van de controles door de betreffende teams. Je verricht onafhankelijk van de cliënt de werkzaamheden op een kwalitatief goede manier. Hierbij voldoe je steeds aan de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn.

De Senior Accountant is, samen met de Vennoot, budgetverantwoordelijk voor de teams. Samen met de Vennoot zorg je voor de totale praktijkontwikkeling van het kantoor. Je bent ook het aanspreekpunt voor de cliënt.

De Senior Accountant ontlast de Vennoot door ook een aantal management- en kantoortaken op zich te nemen en door intern mede een aanspreekpunt voor het personeel te zijn. Je draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol.

De focus ligt op vakinhoudelijke kwaliteit, ICT en de cliënt. De werkzaamheden zijn met name adviserend en begeleidend van aard.

De Senior Accountant kan (mede-)tekeningsbevoegd zijn. Je levert een toegevoegde waarde voor de organisatie op strategisch, organisatorisch en vakinhoudelijk terrein


Wat houdt de functie Senior Accountant in?


Planning

Als Senior Accountant bepaal je zelf de uit te voeren werkzaamheden. Je plant dit aan de hand van de opgestelde risico’s bij de cliënt. Je stelt controleteams samen en zorgt ervoor dat deze volgens de opgegeven tijdsbesteding werken.


Controle-/assurancewerkzaamheden

Je voert als Senior Accountant complexe controleopdrachten uit (of delen ervan) op basis van het werkprogramma. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn. Als je problemen in de uitvoering van de werkzaamheden signaleert, dan bedenk je oplossingen. Je bent het aanspreekpunt voor de cliënt bij de controles en je hebt door het hele jaar heen contact met de directie van de cliënt.

Je controleert de conceptjaarrekening en stelt de managementletter en/of het accountantsverslag op. Je stelt ook adviezen op. Aan de hand van het werkprogramma beoordeel je de financiële verantwoording van de cliënt op juistheid en volledigheid. Dit beoordeel je met cijfers. Je onderzoekt ook mogelijke aanpassingen in de administratieve organisatie en het werkprogramma. Is er sprake van meerwerk, dan signaleer je dat en zorg je dat deze uren apart verantwoord worden.

Je verzorgt declaraties en bijbehorende correspondentie en zorgt voor een correcte financiële afwikkeling. Je bent budgetverantwoordelijk voor de cliënt en je bent mede planningsverantwoordelijk. Als het nodig is, onderneem je actie. Je actualiseert, in overleg met de Vennoot, het werkprogramma. Je bespreekt, eventueel samen met de Vennoot, de jaarrekening met de cliënt.

Je bent eindverantwoordelijk voor een goede dossiervorming en -beheer en voor een goede uitvoering van de opdracht. Met de teamleden evalueer je de uitvoering van de opdracht


Data-analyse

Als Senior Accountant stel je complexe/zeer complexe data-analyses/onderzoeksvragen op. Of je laat deze opstellen. Ook laat je gegevens verzamelen vanuit diverse informatiebronnen/systemen voor het uitvoeren van data-analyses. Je voert complexe/zeer complexe data-analyses uit of je laat deze uitvoeren. Je interpreteert de uitkomsten, geeft hier duiding aan en adviseert op basis daarvan cliënten. Je gebruikt de uitkomsten ook om de eigen werkwijze en methodieken te controleren. Je maakt gebruik van de IT-mogelijkheden bij het interpreteren van grote hoeveelheden complexere data. Je kunt goed omgaan met grote hoeveelheden complexe data in het algemeen.

Kwaliteit en innovatie

De Senior Accountant streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je ontwikkelt proactief nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche. Voor bestaande en toekomstige (advies)producten en -diensten stel je een actieplan op.

Management- en kantoortaken

Als Senior Accountant ben je verantwoordelijk voor:

 • bewaking van de productiviteit en de kantoorplanning
 • naleving van procedures uit het kwaliteitshandboek
 • naleving van overige regels en richtlijnen
 • een goede uitstraling en presentatie van het kantoor

Je neemt deel aan het afdelingsoverleg en verzorgt en initieert het vaktechnisch overleg. Je levert ook een bijdrage aan beleidsontwikkeling en de kantoorcultuur.

 

Hoe ga je om met cliënten?

Je weet wat de cliënt bezighoudt, herkent behoeften en speelt hierop in. Je neemt soms deel aan acquisitiegesprekken bij cliënten samen met de leidinggevende. Je bouwt een eigen relatienetwerk op, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten.

 

Wat is de positie van de Senior Accountant in de organisatie?

Je legt als Senior Accountant verantwoording af aan de Vennoot. Daarnaast geef je leiding aan Assistenten, Controleleiders en Auditmanagers. Je controleert de werkzaamheden van medewerkers en levert input voor de HR-gesprekkencyclus.

Je coacht ook medewerkers, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Samen met de Vennoot hou je werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.

 

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Senior Accountant heb je vakkennis en ben je flexibel en besluitvaardig. Je hebt analytische, contactuele en communicatieve vaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een stukje leiderschap in je, met de nodige overtuigingskracht en organisatievermogen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming en dat je een strategische visie hebt.

Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

 • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van je leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

 • Je informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor.

 • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

 • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit. Dit geldt voor jezelf én voor het team.

 • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.

 • Je levert een zichtbare bijdrage aan beleidsontwikkeling, bepaalt mede de visie van de organisatie en draagt deze op een goede wijze uit.

 • Je bent een goede gesprekspartner, speelt in op behoeften van cliënten en je kunt je volledig onafhankelijk van de cliënt opstellen. Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.

 • Je signaleert kansen voor de organisatie, onderneemt doelgericht actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.

 • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.

 • Je levert een goede bijdrage aan de toebedeelde kantoortaken en draagt de kantoorcultuur uit.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Vennoot. In die functie beschik je over ambitie en ondernemerscapaciteiten. Je bent dan eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, dienstverlening, cliëntenportefeuille en medewerkers. Je moet wel passen in en complementair zijn aan het Vennotenteam.

Bekijk onze vacatures